SAONA TRAVEL’i POOLT KOOSTATAVATE PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED
Saona Travel pakettreiside vastutav reisikorraldaja on Saona Travel OÜ, registrikood 143 66868, aadress
Estonia pst 5, 10143, Tallinn (edaspidi Saona Travel ja ka reisikorraldaja).
Saona Travel pakub oma kõikidele pakettreisidele täielikku ehk 100% finantskaitset BTA Insurance
Company SE tagatisel. Reisija võib kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Saona Travel’i
maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ei ole teenust saadud.
Saona Travel on kantud Majandustegevuse Registrisse reisikorraldajana, registreerimisnumber
TRE000897
1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1. Saona Travel juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi
seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2. Saona Travel’i individuaalselt koostatavate pakettreiside teostamiseks kasutatakse reisiteenuste
pakkujaid näiteks lennuvedajad, bussivedajad, majutusteenuse pakkujad, ekskursioonide pakkujad jne.
Saona Travel on sõlminud teenusepakkujatega lepingud ning vastutab selle eest, et reisija saab teenused, mis ta on vastavalt lepingule ostnud.
1.3. Kui mistahes põhjusel ei saa reisija ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Saona Travel’i klienditeenindusega vahetult sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.
1.4. Saona Travel ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh., kuid mitte ainult
loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate
ilmastikuolude vms. tõttu.
1.5. Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu
näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ja
eraldiseisvalt ostetud.
1.6. Lastega välisriiki reisimise tingimustega tuleb tutvuda Välisministeeriumi veebilehel
(http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/). Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste
(vanusepiirang võib ka kõrgem olla) õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud,
veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida
lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks
määratud, milline see luba peab olema.
1.7. Pakettreis sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel
kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või
elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud
kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.
2. Lepingu sõlmimine, tasu maksmine
2.1. Siduv leping reisija ja reisikorraldaja vahel jõustub, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival
andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on
makstud hiljemalt tähtajaks.
2.2. Reisitasu makstakse täismahus kas tellimuse vormistamisel või eraldi kokku lepitud tähtajaks.
2.3. Reisigrupi esindaja all mõistetakse reisijat, kes teistele reisijatele reisiteenust ostab, teisi esindab.
Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Saona Travel’i klienditeenindust juhul, kui
reisikinnitus ei ole ööpäeva jooksul alates broneeringu tasumisest saabunud. Reisikorraldajal on
kohustus väljastada reisiteenuse kasutamist andvad dokumendid nagu lennupilet, hotelli kinnitus ning
võimalikud transfeeride ja ekskursioonide kinnitused vms piletid hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Kõik
reisidokumendid saadetakse reisigrupi esindaja juhiste kohaselt reisijate aadressidele ja/või reisigrupi
esindajale. Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos
muudatust sooviva reisijaga.
2.4. Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks
reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse
teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt
antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.
2.5. Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid
(kinnitus lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid).
3. Reisi hinnas sisalduvad teenused, laste erireeglid
3.1. Saona Travel pakettreisid põhinevad reisijate veol (v.a tellimuslennud) ja reisitasu aluseks on
tellimise vormistamise hetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates
sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda tellitud reise. Saona Travel jätab
endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reisitasusid enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Saona Travel
jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt käesolevatele tingimustele.
3.2. Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Mitmetes
linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus võib oleneda
majutuse asukohast, tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisitasuga koos ette ära maksta ei saa,
need makstakse otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.
3.3. Saona Travel’i reisitasu hinnas sisaldub: lennureis valitud reisijaklassis reisi lähtepunktist sihtkohta ja
tagasi; majutusteenus koos võimalike söökidega sihtkohas; toitlustamine mandrite vahelistel
kauglendudel; elektronposti teel saadetavad reisidokumendid.
3.4. Saona Travel pakettreiside baashinnas ei sisaldu: teenustasud; toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida
lendudel; transfeerid ja maismaatransport, kui see pole eraldi ära näidatud; reisiesindaja ja giiditeenus;
lennujaamatransfeerid; ekskursioonid; söögid, joogid ja jootrahad; vaktsiinid; reisikindlustus; võimalikud
majutus- ja turismimaksud ning muud ametlikud teenustasud sihtkohas; võimalikud teenustasud
lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes; viisateenused ja lõivud; reisidokumentide saatmine posti
teel.
3.5. Reisipagasiga seotud erisoovidest (sh jalgratas, suusad, golfivarustus) aga ka kõikidest muudest
reisijate erivajadustest (sh ratastool ja erimenüü lennuki pardal) tuleb teavitada Saona Travel’i juba
aegsasti enne reisi algust, kuid igal juhul mitte hiljem kui 48 h enne reisi algust. Lisateenuste kinnitamine
lennule sõltub lennufirma reeglitest ja võimalustest antud lennul.
3.6. Reiside eripakkumisi ja soodustusi ei rakendata tagasiulatuvalt enne pakkumist ostetud reisidele.
3.7. Alla 2 aastasel lapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses.
Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11. aastase
lapse oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab
olema lennukis oma istekoht. Lastega reisides ja soovides neile kindlustada majutusasutuses lisavoodi
olemasolu, peab reisija sellest soovist informeerima reisikorraldajat reisi tellimisel.
4. Reisija kohustused ja vastutus
4.1. Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt
antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates
ettevõtetes kehtivaid reegleid.
4.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi,
võidakse teda reisile mitte lubada või ta reisilt maha jätta. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu
tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest tulenevate kulude eest.
4.3. Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale
või kolmandatele osapooltele tekitab.
4.4. Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal
kätte saab.
4.5. Reisija vastutab ise tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või
selle osasid teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud.
4.6. Reisija kohustuseks on valvata oma reisi ajal hoolsasti oma isiklikke esemeid. Saona Travel ei võta
mingit vastutust hotellitubadest või seifidest, tänaval või muudes paikades toiminud varguste eest.
5. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust
5.1. Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada. Saona Travel’i reisid on liinilendudel
põhinevad individuaalsed reisid ja kuuluvad seetõttu eritingimustega ja eri tüüpi reiside hulka, mille
muutmis- ja tühistamiskulud on määratletud erandlike sätetega, nagu näiteks lennufirma ja muude
pakettreise pakkuvate reisibüroode ja reisikorraldajate siduvad broneerimis- ja müügitingimused.
5.2. Igat tühistamist käsitletakse juhtumipõhiselt. Juhul, kui midagi on vaja muuta või tühistada, peab
reisija võtma viivitamatult ühendust Saona Travel klienditeenindusega.
5.3. Saona Travel pakettreisiks valitud lennu ja muude reisiteenuste kinnitamine toimub automaatselt
peale reisi eest tasumist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajat siduvad teenusepakkujate
broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate
broneerimis- ja müügitingimused tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja
tühistamiste korral, mistõttu võimalik reisitasu tagasi maksmine võib olla piiratud või pole võimalik.
5.4. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Saona Travel pakettreiside edasimüümine
või asendusteenuste kasutamine tühistamise puhul ei ole võimalik. Tühistamistasu on maksimaalselt
võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud
kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud (teenustasu) vastavalt reisikorraldaja teenuste
hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud vastavalt Saona Travel
hinnakirjale. Reisija soovil esitab reisikorraldaja selgitused tühistamistasu suurusele ja jaotusele
pakettreisi eri osade kohta.
5.5. Juhul kui reisi hind on koostatud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond
majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks või rohkem seltskonna liikmeid tühistab reisi, on
reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast
majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna
liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja
reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida
reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev
seltskond.
5.6. Juhul, kui reisija ei tühista reisi ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui
reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke
dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust
makstud reisitasu tagasi saada.
6. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude
tõttu sihtkohas.
6.1. Reisija võib reisi tühistada juhul, kui:
a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks
sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade
muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse
kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või
b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu
sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste
turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või
ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske
haigus või muu sarnane olukord. Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude
seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või
c) kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside
korral; rohkem kui 12 tundi 2 – 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside
korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või
d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.
6.2. Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid
muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või
alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja
kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.
6.3. Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi
käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette
pandud muudatustega nõus.
6.4. Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada
viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski
puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui alajaotuses käesolevas artikli
punktis b) toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.
7. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda
7.1. Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui:
a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või
b) reisi ajal ilmneb artikli 9 punktis b) kirjeldatud olukord ja reisija ei ole lepingut sõlmides saanud
sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).
7.2. Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud
reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see
kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid)
võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.
7.3. Juhul, kui reisija katkestab reisi käesoleva artiklis a) toodud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel
oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt
kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.
7.4. Juhul, kui reisija katkestab reisi käesolevas artiklis b) esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda
kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima
piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.
8. Reisija õigus lepingut muuta ja leping üle anda teisele isikule
8.1. Reisijal on õigus enne reisi algust lepingut muuta. Selle eest nõutav tasu põhineb tegelikel kuludel,
mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja
müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda
reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud
töökulud.
8.2. Nagu eespool mainitud põhinevad Saona Travel’i pakettreiside veoteenused liinilendudel,
pakettreisid koostatakse individuaalselt ja nende aluseks ei ole eelnevalt omandatud tellimuslendude
kvoodid. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate pakettreiside edasimüümine ja
asendusteenuste kasutamine muutmise korral ei ole võimalik.
8.3. Saona Travel’i pakettreisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale
reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate
broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate
broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist,
mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise
võimalused väga piiratud.
8.4. Reisijal on õigus muuta kinnituses olevaid reisija andmeid või anda lepinguga seotud õigused üle
isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemisega seotud tingimustele.
8.5. Lepingu üle andmisest või andmete muutmisest tuleb reisikorraldajat teavitada hiljemalt 7 päeva
enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem juhul, kui see ei põhjusta reisikorraldajale ebamõistlikke
raskusi.
8.6. Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest
reisikorraldajale.
9. Reisitasu muudatused
9.1. Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu aga ka kohustus langetada reisitasu
alljärgnevatel alustel:
a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või
b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu
näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused.
Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või
c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust
kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on
kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi
teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.
9.2. Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus. Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust
teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid
pakettreisi osi muudatus puudutab. Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal
hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.
9.3. Juhul, kui reisitasu tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8% on reisijal õigus leping üles
öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku
ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai
teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui
reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse
posti teel saadetud teade kätte saaduks 7 päeval pärast selle saatmist. Juhul, kui reisija ütleb lepingu
üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul
alates lepingu ülesütlemisest.
10. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi
10.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul
teostada, on tal õigus muuta Reisiteenuse lepingu tingimusi, sh vahetada hotelli või sõiduvahendit,
muuta ajakava või teha reisis muid väheolulisi muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest
oluliselt ei muutu. Muutustest teavitab Reisikorraldaja Reisijaid viivitamatult.
10.2. Muudatuse mittesobimisel tuleb teavitada sellest Reisikorraldajat kirjalikult Reisikorraldaja poolt
antud tähtaja jooksul, kuid tähtaja puudumisel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates muudatusest
teavitamisest. Mitteteavitamise korral loetakse, et Reisija on muudatusi aktsepteerinud.
11. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
11.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
11.1.1. reisi sihtkohta toimuva lennu kohtade arvust on täidetud vähem kui 70% Reisikorraldaja poolt
tellitud kohtadest või bussireisi puhul on täidetud alla 25 koha ning Reisikorraldaja teavitab Reisijat reisi
ära jätmisest vähemalt 14 päeva enne reisi algust;
11.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab oma lennud
selliselt, et neid ei ole võimalik asendada;
11.1.3. Reisikorraldaja ei saa Reisiteenuse lepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ning
ta teavitab Reisijat sellest enne Reisiteenuse osutamise algust viivitamatult.
11.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktis 10.1 toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus
nõuda Reisiteenuse maksumuse tagastamist.
Reisikorraldaja võib Reisijale pakkuda reisiteenuse asendamist vähemalt samasuguse maksumusega
reisiteenusega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuse asendamist
väiksema maksumusega reisiteenusega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuse
lepingust.
12. Reisikorraldaja õigus leping üles öelda
Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisija ei ole reisi eest viimaseks kokkulepitud kuupäevaks
täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud
sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja
õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.
13. Puudused reisikorraldaja tegevuses
13.1. Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui:
a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada
kokkulepituks või
b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest
tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost,
ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku
haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust või
c) reisikorraldaja on eiranud oma abistamiskohustust.
13.2. Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku
muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5
ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 – 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi
ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse
puudust iga juhtumi puhul eraldi.
13.3. Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või
kasutab neid ainult osaliselt.
14. Puudusest teavitamine ja puuduse kõrvaldamine
14.1. Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale esimesel võimalusel pärast
seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik
kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik, see on koheselt, kui teenuse
kasutamises takistus ilmnes.
14.2. Pakettreisis olevast puudusest, mis häirib või takistab teenuste kasutamist tuleb teavitada Saona
Travel klienditeenindust ööpäevaringselt.
Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks
mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi
liigiga seotud küsimusi.
14.3. Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine
ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis
reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates
arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse
kõrvaldamiseks.
14.4. Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus reisitasu alandamisele puuduse kestuse
aja eest ja hüvitisele. Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui
puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste
ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.
14.5. Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult
siis kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha.
Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele. Kui reisija
kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest
tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud.
15. Asendusteenuste pakkumine reisiteenuste osutamise ajal
15.1. Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja
ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid
asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste
tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit
reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.
15.2. Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav
pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.
15.3. Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi
lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub
põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele
alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab
veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see
reisijale lisakulutusi põhjustaks.
15.4. Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud
asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.
16. Isikuandmed
16.1. Reisikorraldajal töötleb Reisija isikuandmeid Reisiteenuse lepingu
täitmiseks vastavalt Reisikorraldaja andmete töötlemise tingimustele.
17. Erimeelsuste lahendamine
17.1. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige
Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust erimeelsust ei õnnestu lahendada
läbirääkimiste teel, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse aadressil
Endla 10a, Tallinn 10142; e-post info@ttja.ee.
17.2. Piiriüleste vaidluste puhul võib tarbija kasutada internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi
aadressil http://ec.europa.eu/odr.
17.3. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada kohtuvälisel teel, lahendatakse lahendatakse vaidlus tarbija
elukohajärgses kohtu

Coral Travel Estonia OÜ
Reisiteenuse lepingu üldtingimused
Kehtivad alates 26.04.2021
1 ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad reisiteenuste üldtingimused (edaspidi Tingimused) kohalduvad reisiteenuste lepingutele
(edaspidi Leping), mis on sõlmitud Coral Travel Estonia OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) ja kliendi (edaspidi
Reisija) vahel. Üldtingimused on reisiteenuse lepingu lahutamatuks osaks. Lisaks üldtingimustele kohalduvad reisiteenuse lepingule reisikirjeldus, broneerimiskinnitus, hinnakiri ning Reisikorraldaja
poolt kehtestatud eri – ja lisatingimused. Kõige asjakohasem ja uuendatud teave reisi ja programmi
kohta asub Reisikorraldaja veebilehel www.coraltravel.ee
1.2 Reisiteenuse lepingu alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale reisiteenuseid ning Reisija nende teenuste eest tasuma.
1.3 Tellimuse esitamisega annab Reisija nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt Reisikorraldaja isikuandmete töötlemise tingimustele.
2 MÕISTED
Reisiteenuse lepingus, Tingimustes ja muudes reisiteenust puudutavates materjalides ja
dokumentides on järgmistel sõnadel ja väljenditel alljärgnev tähendus:
Reisija – isik, kes sõlmib reisiteenuse lepingu
Reisikorraldajaga või Vahendaja kaudu;
Reisikorraldaja – Coral Travel Estonia OÜ, registrikood
16194673, aadress Liivalaia 22, 10118 Tallinn, e-post:
info@coraltravel.ee
Vahendaja – isik, kes pakub müügiks Reisikorraldaja poolt pakutavaid reisiteenuseid ja pakettreise;
Teenuseosutaja – majutuse-, transpordi- või muu teenuse osutaja, kelle teenuseid Reisikorraldaja
vahendab; Pakettreis – Reisikorraldaja poolt kokku pandud vähemalt kahe eri liiki reisiteenuse kogum samaks reisiks
Tellimuslend – ehk tšarterlend on Reisikorraldaja poolt tellitud lend reisiteenuse osutamiseks ja pakettreisi
korraldamiseks. Tellimuslend ei ole lennuvedaja lennugraafikus sisalduv regulaarne liinilend.
Liinilend – lennuvedaja poolt kehtestatud graafiku alusel toimuvad regulaarsed lennud sihtriiki
Vautšer – Reisikorraldaja poolt Reisijale väljastatav reisidokument, mis annab õiguse reisist osa võtta
3 LEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
3.1 Enne Lepingu sõlmimist on Reisija kohustatud tutvuma Reisikorraldaja kodulehel www.coraltravel.ee
avaldatud nõuannetega Reisijale, reisiteenuse üld – ja eritingimustega ning Reisikorraldaja või Vahendaja
poolt edastatud standardinfo teabelehega.
3.2 Tingimused on Reisiteenuste lepingu lahutamatu lisa. Leping ja selle lisad loetakse jõustunuks ning muutuvad pooltele kohustuslikuks ning Reisikorraldajal on kohustus osutada Lepingus kokkulepitud reisiteenuseid peale Reisija poolt reisiteenuste eest osalist või
täielikku tasumist.
3.3 Reisi eest tasumisega kinnitab Reisija, et on Tingimustega tutvunud, nõustub Reisikorraldaja poolt
avaldatud lepingueelse teabe, üldtingimuste, lepingutingimuste (sealhulgas võimalikud eri – ja
lisatingimused) ning soovib nendel tingimustel Lepingut sõlmida.
3.4 Juhul, kui üks isik ostab reisiteenused teisele isikule, vastutab reisi ostnud isik teistele tema poolt sõlmitud reisiteenuse lepingu alusel reisivatele reisijatele Lepingu ja Tingimuste tutvustamise eest.
4 REISIKORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Reisikorraldajal on kohustus tagada Reisijale kõikide Lepingus määratletud teenuste nõuetekohane täitmine.
4.2 Reisikorraldajal ja/või Vahendajal on kohustus enne Lepingu sõlmimist edastada Reisijale pakettreisi
standardinfo teabeleht ning võlaõigusseaduse § 867 ja tarbijakaitseseaduses ettenähtud lepingueelne teave.
Sealhulgas peab Reisikorraldaja või Vahendaja
teavitama Reisijat sihtriigi passi-, viisa-, tervishoiunõuetest ning viisa taotlemiseks kuluvast
ligikaudsest ajast.
4.3 Reisikorraldaja või Vahendaja väljastab Reisijale enne reisi algust reisikinnituse, vajalikud piletid, vautšerid ja teabe väljumis – ja saabumisaegade kohta.
Piletite/vautšerite väljastamise kohustus on Reisikorraldajal peale Reisija poolt reisiteenuste eest
täielikku tasumist.
4.4 Reisikorraldaja või Vahendaja tutvustab Reisijale sihtriigi passi – ja viisanõudeid, sealhulgas ligikaudset
aega viisa taotlemiseks, teavet sihtriigi tervishoiu-, vaktsineerimis-ja tervisekindlustuse nõuete kohta.
4.5 Reisikorraldaja või Vahendaja teavitab Reisijat kohustuslikest ja vabatahtlikest kindlustuslepingute
liikidest, mis katavad Reisijapoolse Lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud,
sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.
4.6 Reisikorraldaja või Vahendaja teavitab Reisijat Reisikorraldaja kontaktisiku või esindaja kohalolekust
sihtriigis ning võimalustest reisil viibimise ajal Reisikorraldajaga ühendust saada.
4.7 Reisikorraldaja annab Reisijale igakülgset abi ja asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike
ametiasutuste ja konsulaarabi kohta ning aitab Reisijal kasutada sidevahendeid või leida alternatiivseid
reisiteenuseid, kui Reisija satub reisil olles õnnetuse või kuriteo ohvriks või vajab mõne muu sündmuse
tagajärjel abi. Reisikorraldaja Reisikorraldaja võib nõuda osutatud abi eest tegelike kulude hüvitamist, kui
tekkinud olukord on põhjustatud Reisija tahtluse või raske hooletuse tõttu.
5 REISITEENUSE EEST TASUMINE
5.1 Reisiteenuse tasu sisaldab tasu reisikinnituses ja reisikirjelduses sätestatud reisiteenuste eest. Reisijal ei
ole õigus nõuda Reisikorraldajalt selliste reisiteenuste osutamist, mida reisikirjelduses ei ole selgelt välja
toodud või Poolte vahel eraldi kirjalikult kokku lepitud.
5.2 Juhul kui reisiteenuse broneerimisel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 21 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma valitud reisiteenuse eest ja Reisikorraldaja poolt väljastatud arve alusel ettemaksu 20% (kakskümmend protsenti) reisiteenuse maksumusest 1 päeva jooksul arve väljastamisest, kui arvel ei ole märgitud teisiti.
5.3 Ülejäänud reisiteenuse maksumus tuleb Reisija poolt Reisikorraldajale tasuda vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
5.4 Juhul kui reisiteenuse broneerimisel on reisi alguseni on jäänud vähem kui 21 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma kogu reisiteenuse maksumuse 1 päeva jooksul arve väljastamisest, kui arvel ei ole märgitud teisiti.
5.5 Punktides 5.2. – 5.4. sätestatud maksetähtajad ei kohaldu, kui Reisija on sõlminud reisiteenuse eest
tasumiseks järelmaksulepingu (tarbijakrediidilepingu).
5.6 Punktides 5.2.-5.4. sätestatud maksetähtajad ei kohaldu ja Reisikorraldajal kehtestada reisiteenuse
Lepingule erinevad maksetingimusi, kui Reisija ostab ainult lennupiletid või pakettreis toimub liinilennuga.
5.7 Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele ja
kampaaniareisidele ja reisidele, mille alguspunkt ei ole Eesti, punktides 5.2 – 5.4 sätestatust erinevaid
maksetingimusi.
5.8 Arve loetakse Reisija poolt kättesaaduks, kui see on Reisikorraldaja või Vahendaja poolt edastatud Reisija broneeringu tegemisel märgitud e-posti aadressile või antud paberkandjal Reisijale üle reisibüroos.
5.9 Juhul, kui Reisija ei tasu reisiteenuse eest väljastatud arveid õigeaegselt, siis Leping ei jõustu ning Reisija broneering ja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks loetakse Reisija poolt tagasivõetuks. Reisikorraldajal on õigus broneering ja reisikinnitus ühepoolselt tühistada.
5.10 Juhul, kui Reisija on tasunud ettemaksu, kuid ei ole tähtaegselt tasunud kogu reisiteenuse maksumust, on Reisikorraldajal õigus Lepingust taganeda. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus Reisijale tagastatavatest summadest maha arvata mõistlik hüvitis summas 50 eurot, mis on seotud Reisikorraldaja poolt Lepingu sõlmimise ja reisiteenuse korraldamise kuludega (edaspidi bürookulud).
5.11 Juhul, kui Reisikorraldaja muudab pärast Reisijaga sõlmitud Lepingu jõustumist reisiteenuse hinda (teeb viimase hetke kampaania või sooduspakkumise), ei anna see Reisijale õigust nõuda reisiteenuse tasu
vähendamist või tagastamist.
6 REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 Reisija on kohustatud esitama Reisikorraldajale või Vahendajale õigeaegselt kõik andmed ja dokumendid, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks.
6.2 Reisija on kohustatud enne reisi algust andma infot oma võimalikest terviseriskidest, sealhulgas lennureisi puhul oma rasedusest. Lennuvedajate eeskirjad rasedatele on erinevad ning täpseid nõudeid lennule pääsemiseks tuleb täpsustada Reisikorraldaja või Vahendajaga.
6.3 Reisija kohustub Lepingu sõlmimisel Reisikorraldajat teavitama, kui Reisija vajab seoses erivajadusega abi pagasiga, lennukisse või reisiterminali jõudmiseks või kui Reisija reisib koos juhtkoeraga, on vaegkuulja, kasutab ratastooli, hingamisaparaati vms.
6.4 Reisija on kohustatud tutvuma Tingimustega, reisikirjeldusega ja broneeringu kinnitusega, samuti
muude Reisikorraldaja või Vahendaja poolt avaldatud ja edastatud reisi puudutavate materjalidega enne reisi ja reisi ajal.
6.5 Reisija vastutab enda ja temaga koos reisivate alaealiste laste reisiks vajalike dokumentide olemasolu ja kehtivuse eest ning on kohustatud enne reisi algust kontrollima, et Reisikorraldaja poolt väljastatud piletitel ja/või vautšeritel olev info on kooskõlas Reisija ja temaga koos reisivate laste reisidokumentidega.
6.6 Reisija on kohustatud viivitamatult informeerima Reisikorraldajat või Vahendajat võimalikest
erinevustest reisidokumentidel. Juhul, kui andmete erinevus on tingitud Reisikorraldaja või Vahendaja
eksimusest või broneerimissüsteemi vigadest, kohustub Reisikorraldaja andmed korrigeerima tasuta.
Kui Reisija on esitanud broneeringu tegemisel ekslikke andmeid, on Reisikorraldajal õigus küsida andmete
parandamise eest teenustasu summas 50 eurot Reisikorraldaja bürookulude tasu iga muutmist vajava
pileti/vautšeri kohta.
6.7 Reisija kohustub tagama kehtiva reisidokumendi olemasolu Reisijal või Reisija poolt nimetatud reisijal
reisi alustamisel, samuti dokumendi nõuetekohase kehtivuse kogu reisi kestvuse ajal. Reisija kohustub tagama, et reisi alustamisel on tal nõuetekohaselt vormistatud ja kehtivad reisi sihtriigis nõutavad
vaktsineerimistõendid, tervisedeklaratsioonid, kindlustuspoliisid jms. dokumendid.
6.8 Alaealiste lastega reisides kohustub Reisija tagama nõuetekohaste kirjalike nõusolekute olemasolu teiselt lapsevanemalt või seaduslikult esindajalt alaealise lapse viimiseks teise riiki. Lapsega reisimise nõusoleku näidisvorm on leitav Välisministeerimi veebilehelt: https://vm.ee/sites/default/files/articlefilefield/lapsega_reisimise_nousoleku_naidisvorm.pdf
6.9 Reisijal on kohustus 1 päev enne väljalendu kontrollida oma lennu numbri järgi Reisikorraldaja kodulehelt ja lennujaama infost väljalennu aega. Tellimuslendude ajad võivad muutuda.
6.10 Reisija kohustub saabuma õigeagselt reisi alguskohta või Reisikorraldaja poolt määratud kogunemiskohta nii reisi alustamisel kui tagasilennul, arvestades võimalike viivitustega liikluses ning piiri – ja pagasikontrollis. Reisi alguspunkti õigeagselt ilmumata jätmist Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel käsitletakse Lepingust taganemisena Reisija poolt ning reisiteenuse tasu ei kuulu Reisijale tagastamisele.
6.11 Kui Reisija ei saabu Reisikorraldaja poolt määratud reisi alguspunkti Reisikorraldajast mitteolenevatel
põhjustel, peab ta Reisikorraldajat koheselt teavitama, kas ta jõuab reisi sihtkohta oma vahendeid kasutades ja oma kulul või võtab reisist osa uute kokkulepitud tingimuste alusel. Nimetatud juhul kannab Reisija kõik piletite ja broneeringute muutmisega seotud kulud ja tal puudub õigus nõuda Reisikorraldajalt tekkinud kahjude hüvitamist ega saamatajäänud teenuste eest maksete tagastamist. Märkus: liinilendude puhul tühistatakse automaatselt nii väljalennu – kui tagasilennu piletid, kui Reisija lennule ei jõua.
6.12 Reisijal on kohustus järgida Reisikorraldaja esindaja juhiseid, lennureisile kehtestatud pagasiveo nõudeid, piiri – ja tolliametnike, teenuseosutajate juhiseid ja sisekorraeeskirju.
6.13 Reisikorraldajal on õigus Reisijat mitte reisile lubada või ta reisilt kõrvaldada, kui Reisija häirib oma käitumisega avalikku korda, kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajat või muud teenusepakkujat (alkoholijoove, agressiivne käitumine vms). Reisija vastutab endaga koos reisivate alaealiste laste käitumise eest. Juhul, kui Reisikorraldaja Reisija tema käitumise tõttu reisilt kõrvaldab, ei ole Reisijal õigus nõuda reisiteenuse eest tasutud summade tagastamist ning Reisikorraldaja ei vastuta reisi ärajäämisest tingitud kahju eest.
6.14 Reisijal on kohustus vastutada oma pagasi ja isiklike asjade eest ning mitte jätta oma dokumente ega
isiklikke asju valveta. Dokumendid ja väärtuslikud esemed tuleb hotellis jätta seifi.
7 LEPINGU MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
7.1 Reisijal on õigus enne reisi algust Lepingust igal ajal taganeda. Juhul, kui Reisija on Lepingu sõlminud teiste reisijate eest ja nimel, võtab ta täieliku vastutuse nende isikute nimel tegutsemisel Lepingust taganemisel.
7.2 Reisija poolt Lepingust taganemisel Lepingus sätestamata põhjustel, on Reisikorraldajal õigus nõuda
Reisijalt hüvitist alljärgnevalt:
7.2.1 20% reisiteenuse maksumusest, kui taganemise hetkeks on reisi alguseni rohkem kui 21 päeva;
7.2.2 50% reisiteenuse maksumusest, kui taganemise hetkeks on reisi alguseni 20 – 11 päeva;
7.2.3 80% reisiteenuse maksumusest, kui taganemise hetkeks on reisi alguseni 4-10 päeva;
7.2.4 98% reisiteenuse maksumusest, kui taganemise hetkeks on reisi alguseni 3 või vähem päeva.
7.3 Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada punktides 7.2.1. – 7.2.4. sätestatud hüvitis Reisijale tagastatavalt summalt.
7.4 Liinilendudega broneeringu muutmisel või tühistamisel võib Reisikorraldaja kehtestada punktis 7.2. sätestatust erineva hüvitise, kuna liinilendude broneeringu muutmis – ja tühistamistingimused sõltuvad
lennuettevõtja kehtestatud tingimustest. Kui Reisijale on lennupilet väljastatud, ei ole muudatuse tegemine reeglina enam võimalik ning Reisija poolt Lepingust taganemisel lennupileti hinda Reisijale ei tagastata.
7.5 Reisikorraldaja võib kehtestada punktis 7.2. sätestatud hüvitise määradest erinevaid tingimusi teatud
reisiteenuste lepingutest ja eripakkumistega seotud lepingutest taganemisele.
7.6 Reisijal on õigus Lepingust taganeda ilma hüvitist maksmata ning Reisikorraldajal on kohustus Reisijale
tagastada kogu Reisija poolt tasutud reisiteenuse tasu, kui:
7.6.1 Reisikorraldaja suurendab reisiteenuse maksumust pärast Lepingu jõustumist rohkem kui 8%;
7.6.2 sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vääramatu jõu asjaolud, mis mõjutavad olulisel
määral reisiteenuse osutamist või reisijate vedu sihtkohta;
7.6.3 Reisikorraldaja muudab oluliselt Lepingu tingimusi ning Reisija ei nõustu oluliste muudatustega
Reisikorraldaja poolt määratud tähtaja jooksul.
7.7 Reisikorraldajal on igal ajal õigus Lepingust taganeda ning tagastada Reisijale Lepingu alusel tasutud
summad.
7.8 Reisikorraldajal on õigus Lepingust taganeda ja reis tühistada või reisi muuta ajakava, kui reisile ei ole
registreerunud piisavalt reisijaid või kui lennureisi täituvus on alla 80%. Reisikorraldaja teatab
tühistamisest või muutmisest Reisijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis alljärgnevalt:
7.8.1 hiljemalt 20 päeva enne reisi algust, kui reisi pikkuseks on rohkem kui 6 päeva;
7.8.2 hiljemalt 7 päeva enne reisi algust, kui reisi pikkuseks on 2 – 6 päeva; ning
7.8.3 hiljemalt 48 tundi enne reisi algust, kui reisi pikkuseks on vähem kui 2 päeva.
7.9 Reisi tühistamisel kohustub Reisikorraldaja Reisijale tagastama kogu Reisija poolt tasutud reisiteenuse tasu. Juhul, kui Reisikorraldaja on reisi ärajäämisest teavitanud õigeaegselt vastavalt punktis 7.9.
sätestatule, ei ole Reisijal õigus nõuda Reisikorraldajalt reisi ärajäämisega seoses tekkinud kahju hüvitamist.
7.10 Reisikorraldaja ja Reisija võivad kokku leppida ära jäänud reisi asendamises teise samaväärse või odavama asendusreisiga. Soodsama asendusreisi korral tagastab Reisikorraldaja Reisijale vastava hinnavahe.
7.11 Juhul, kui Reisikorraldajal ei ole võimalik temast mitteolenevatel põhjustel reisiteenuseid algselt
väljareklaamitud kujul korraldada, on Reisikorraldajal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit,
muuta reisi ajakava või teha muid muudatusi tingimusel, et reisiteenuse kvaliteet ja iseloom sellest
oluliselt ei muutu.
7.12 Punktis 7.12. sätestatud mitteolulistest muudatustest teatab Reisikorraldaja Reisijat vähemalt 7 päeva enne reisi algust. Muudatustega mittenõustumisel kohustub Reisija sellest viivitamatult Reisikorraldajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama, vastasel juhul loetakse, et Reisija on muudatustega nõustunud.
7.13 Reisikorraldajal on õigus pärast Lepingu jõustumist reisiteenuse hinda tõsta, teatades sellest Reisijale
kirjalikult vähemalt 20 päeva enne reisi algust, kui muutunud on:
7.13.1 reisijateveoga seotud kulud (kütuse hinna tõus vms);
7.13.2 kolmandate isikute poolt kehtestatud maksud (lennujaama maks, turismimaks jms)
7.13.3 reisiga seotud valuutakurss.
7.14 Reisikorraldajal on igal ajal õigus reis tühistada ja sellest viivitamatult Reisijat teavitada juhul, kui:
7.14.1 sihtkohariigis toimuvate sündmuste tõttu ei ole tagatud reisijate tervis ja julgeolek;
7.14.2 lennuettevõtja tühistab lennud ja lendude asendamine ei ole võimalik.
7.15 Käesolevas punktis 7 sätestatud juhtudel Lepingu lõpetamise korral ei vastuta Reisikorraldaja Reisijale
reisi ärajäämisest tingitud kahju eest ning Reisijal puudub õigus nõuda Reisikorraldajalt hüvitist või
kasutada muid õiguskaitsevahendeid.
7.16 Kui Lepingu lõpetamise korral kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale osaliselt või täielikult Reisija poolt tasutud reisiteenuste maksumuse, teostab Reisikorraldaja kõik maksed hiljemalt 14 päeva jooksul peale Lepingu lõppemist.
8 LEPINGU ÜLEANDMINE
8.1 Reisijal on õigus kuni reisi alguseni anda oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile reisil osalemise tingimustele. Kui Reisija teatab Reisikorraldajale või Vahendajale Lepingu üleandmisest kirjalikult vähemalt 7 päeva enne reisi algust, loetakse, et Reisikorraldaja on andnud
nõusoleku Lepingu üleandmiseks. Lepingu üleandmine vähem kui 7 päeva enne reisi algust on lubatud ainult Reisikorraldajaga kokkuleppel.
8.2 Reisikorraldajal on õigus nõuda Reisijalt Lepingu ümbervormistamisega seotud mõistlike kulude
hüvitamist. Hüvitise suurus hõlmab nii Reisikorraldaja Lepingu muutmisega seotud bürookulusid kui teenuseosutajatega seotud lepingute tühistamise ja muutmisega seotud kulusid ja leppetrahve. Kulud,
mida ei ole võimalik välja arvestada enne reisiteenuse osutamist, kohustub Reisija hüvitama hiljem, peale
Reisikorraldajalt vastava nõude saamist.
8.3 Lepingu ülevõtnud isik ja üleandnud isik vastutavad tasumata reisiteenuse maksumuse ning ülevõtmisega seotud kulude Reisikorraldajale hüvitamise eest solidaarselt.
8.4 Reisikorraldaja määratleb Lepingus need reisilepinguga seotud teenused, mille teisile isikule üleandmine ei ole võimalik seoses teenuseosutaja poolt kehtestatud
reeglitega (näiteks lennupiletite vormistamine, viisa vormistamine jne).
9 PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA NENDEST
TEATAMINE
9.1 Reisikorralduses ilmnenud puudusest kohustub Reisija Reisikorraldajat või Vahendajat viivitamatult teavitama ning määrama mõistliku aja puuduse kõrvaldamiseks. Reisi sihtkohas teavitab Reisija võimalusel tekkinud puudusest Reisikorraldaja kohapealset esindajat.
9.2 Majutusega seotud pretensioonid esitab Reisija koheselt majutusteenuse pakkujale ning kui
teenuseosutaja pretensiooni mõistliku aja jooksul ei lahenda, on Reisijal õigus pöörduda pretensiooniga
Reisikorraldaja poole.
9.3 Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele või Reisijale antud reisikinnitusele.
9.4 Reisikorraldaja peab puuduse kõrvaldamiseks tarvitusele võtma mõistlikud abinõud. Kui abinõude
tarvitusele võtmine on võimatu või sellega kaasnevadReisikorraldajale ebaproportsionaalsed kulud, võttes
arvesse rikkumise ulatust ja mõjutatud reisiteenuse väärtust, on Reisijal õigus nõuda Reisikorraldajalt kahju hüvitamist või alandada reisiteenuse tasu.
9.5 Võimalusel lahendab Reisikorraldaja tekkinud puudused reisi ajal sihtriigis, pakkudes Reisijale
samaväärseid või kõrgema kvaliteediga teenuseid. Sellisel juhul ei ole Reisijal õigus teistkordsele hüvitisele
või reisiteenuse tasu osalisele või täielikule tagastamisele Eestis. Kahju hüvitatakse või reisiteenuse
hinda alandatakse proportisonaalselt puudusega teenuse maksumuse proportsiooni arvestades.
9.6 Reisija võib keelduda Reisikorraldaja poolt pakutavatest muudest teenustest ainult juhul, kui need
ei ole Lepingus kokkulepituga samaväärsed või kui Reisikorraldaja poolt pakutav reisiteenuse hinna
alandamise ei ole piisav.
9.7 Kui Reisikorraldaja ei kõrvalda tekkinud puudusi punktis
9.1. sätestatud Reisija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul, võib Reisija ise võtta kasutusele vajalikud
abinõud ning nõuda Reisikorraldajalt tehtud vajalike ulutuste hüvitamist. Reisija võib abinõud tarvitusele
võtta ka tähtaega määramata, kui Reisikorraldaja keeldub puuduse kõrvaldamisest või kui Reisijal on
eriline huvi abinõude koheseks tarvitusele võtmiseks.
9.8 Reisijal on reisi kestel õigus Leping üles öelda, kui reisiteenus olulisel määral ei vasta reisikirjeldusele ja
Reisikorraldaja ei kõrvalda puudusi Reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul. Lepingu ülesütlemisel
on Reisijal õigus nõuda reisiteenuse tasu alandamist või nõuda kahju hüvitamist.
9.9 Lepingu ülesütlemise korral vastavalt punktis 9.8. sätestatule, peab Reisikorraldaja võtma tarvitusele
Lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige kui Lepingus oli kokku lepitud reisijavedu,
tagama Reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta ilma Reisijalt lisatasu küsimata.
9.10 Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole võimalik korraldada Reisija tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud sihtkohta Lepingus kokkulepitud viisil, kannab Reisikorraldaja vajalikud kulud majutusele, mis ei ületa kolme ööd reisija kohta. Võimalusel on majutus Lepingus kokkulepitud majutusega samaväärse kvaliteediga.
9.11 Puuduseks reisikorralduses ei loeta:
9.11.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sealhulgas kultuurilist eripära ja iseloomu;
9.11.2 lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Reisija ees lennuvedaja;
9.11.3 majutusasutuse või hotellitoa muudatust vahetult enne väljalendu või reisi ajal, kui Reisija poolt valitud majutusasutus on ülebroneeritud või esinevad muud hooajast tingitud põhjused;
9.11.4 Reisija poolt väljavalitud majutusasutuse mittevastavust Reisija ootustele;
9.11.5 majutusasutuses või selle vahetus lähetuses toimuvaid ehitustöid;
9.11.6 selliste väheoluliste asjaolude ja andmete muutmist, mille muutmise võimalikkusest on
Reisijat enne Lepingu sõlmimist teavitatud.
10 VASTUTUS
10.1 Reisikorraldaja vastutab:
10.1.1 reisiteenuse osutamise eest Reisija ees sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või kolmas isik (näiteks majutusettevõte või lennuvedaja);
10.1.2 eksimuste eest broneerimissüsteemis
10.1.3 punktis 4.7. sätestatud Reisijale vältimatu abi osutamise eest.
10.2 Reisikorraldaja ei vastuta:
10.2.1 kahju eest, mis on tekkinud Reisija tegevuse võite gevusetuse tagajärjel (sealhulgas, kuid mitte
ainult, Reisija mitteilmumine või hilinemine reisiväljumiskohta, Reisija reisidokumentide
mittevastavus, allumatus Reisikorraldaja või ametniku juhistele jne).
10.2.2 kahju eest, mille tekkimises on süüdi kolmandad isikud, kes ei ole seotud pakettreisis sisalduva teenuse osutamisega (transporditeenuse osutajad, teised reisijad jne).
10.2.3 kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (loodusõnnetus, streik, poliitiline
olukord vms);
10.2.4 enda pagasi, isiklike asjade ja dokumentide turvalisuse eest;
10.2.5 Vahendaja tegevuse eest, kui Vahendaja on reisiteenuste müümisel andnud Reisijale
informatsiooni, mis ei vasta Reisikorraldaja poolt avaldatud pakkumisele ja infole.
10.3 Reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni Reisiteenuse tasu kolmekordse suuruseni, v.a. Reisija surma
põhjustamise, talle kehavigastuste või tervisekahjustuse tekitamise eest.
10.4 Reisija õigus saada hüvitist Lepingus või võlaõigusseaduses sätestatud korras, ei mõjuta ega
välista Reisija õigust nõuda kahju hüvitamist asjakohasel juhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 261/2004 alusel, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk 10–11), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), EuroopaParlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.02.2011, lk 1–12), ja muude rahvusvaheliste konventsioonide alusel.
10.5 Reisija vastutab:
10.5.1 kahju eest, mis on põhjustatud Reisija tahtlikust või hooletust tegevusest või tegevusetusest;
10.5.2 Reisija poolt kolmandatele isikutele tekitatud kahju ees, sealhulgas Reisija või tema alaealise
lapse reisil viibimise ajal teenuseosutajaletekitatud kahju eest (hotellis lõhutud esemed, transpordivahendi kahjustamine, teiste reisijate esemete kahjustamine vms). Võimalusel hüvitab
Reisija tekitatud kahju kohapeal. Kui Reisikorraldaja peab hüvitama kolmandatele isikutele Reisija poolt tekitatud kahju, on tal õigus kõik nimetatud kahjud ja tekkinud kulud Reisijalt sisse nõuda pärast reisi lõppemist;
10.5.3 pakettreisis mittesisalduvate teenuste tasumise eest sihkohas (minibaar, seif, SPA teenused,
ekskursioonid jms);
10.5.4 sihtriigis kehtestatud eeskirjade järgmise eest, austades muuhulgas sihtriigi traditsioone, kultuuri
ja kombeid.
11 VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1 Lepingu täitmisega seotud pretensioonid on Reisijal õigus esitada Vahendajale, kes edastab need viivituseta Reisikorraldajale.
11.2 Reisikorraldaja vaatab Reisija pretensiooni läbi ning koostab hiljemalt 14 päeva jooksul kirjaliku vastuse. Reisikorraldajal on pretensiooni lahendamiseks õigus nõuda Reisijalt dokumente, maksekviitungeid ja muid pretensiooni lahendamiseks ja tõendamiseks vajalikke andmeid.
11.3 Lepingu ja Tingimuste tõlgendamisest tekkinud vaidlused lahendavad Reisikorraldaja ja Reisija
omavaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Reisijal õigus pöörduda
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn või e-post info@ttja.ee.
11.4 Piiriüleste vaidluste lahendamiseks on Reisijal õigus kasutada internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi http://ec.europa.eu/odr
11.5 Kui vaidluse kohtuväline lahendamine ei õnnestu, lahendatakse vaidlus esimese astme kohtuna Harju
Maakohtus, kui seadusest ei tulene teistsugust kohustuslikku kohtualluvust.
12 LÕPPSÄTTED
12.1 Reisi kestvust arvestatakse ööbimiskordade alusel. Reis alguskuupäev on reisi väljasõidu päev ja tagasitulekupäev on reisi lõppkuupäev. Lennureisil on reisi esimene ja viimane päev mõeldud lennureisiks, mitte puhkamiseks.
12.2 Reisijal ei ole õigus nõuda reisiteenuse hinna alandamist või tasutud maksumuse osalist tagastamist,
kui ta mõnda reisiteenuse lepingus sisalduvat teenust ei kasuta.
12.3 Reisikorraldaja näitab majutusteenuste juures Reisikorraldaja subjektiivset hinnangut hotellile ja
sihtriigi poolt väljastatud ametlikku kategooriat. Reisikorraldaja subjektiivne hinnang on Reisijale valiku
hõlbustamiseks ja ei asenda majtusasutuse ametlikku mugavuskategooriat.

OÜ NOVATOURS REISITINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1. Käesolevates reisitingimustes (edaspidi Tingimused) on Reisikorraldajaks OÜ Novatours ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja.
1.2. Vahendajaks on Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik.
1.3. Reisiteenuse lepinguks on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu (edaspidi
Reisiteenuse maksumus). Tingimused on Reisiteenuse lepingu lahutamatuks osaks.
1.4. Käesolevates Tingimustes nimetatud reisiteenustena on käsitletavad vaid Reisikorraldaja poolt osutatavad vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogumid samaks reisiks ehk pakettreisid. Tingimused ei reguleeri Reisikorraldaja poolt pakutavate üksikute reisiteenuste osutamist.
1.5. Reisikorraldajal on õigus kehtestada Tingimuste juurde lisa- ja eritingimusi, mis võivad osaliselt muuta ja/või jätta Tingimused osaliselt kohaldamata. Sellised olukorrad võivad olla eelkõige liinilendudel
põhinevate pakettreiside puhul, samuti ühekordselt pakutavate ja/või kindla ajavahemiku kestel reklaamitavate reisiteenuste puhul, eelkõige viimase hetke pakkumised, müügiedendamise kampaaniate raames tehtavad soodus- või eripakkumised.
2. Reisiteenuse lepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed
2.1. Enne Reisiteenuse lepingu sõlmimist tutvub Reisija Reisikorraldaja või Vahendaja poolt Reisijale tutvumiseks esitatud standardinfo teabelehe, lepingueelse teabe ning Tingimustega.
2.2. Reisiteenuse leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Reisija on tasunud
Reisiteenuse eest ettemaksu. Kui vastavalt Tingimustele peab Reisija koheselt tasuma kogu Reisiteenuse maksumuse, loetakse Reisiteenuse leping sõlmituks hetkest, mil Reisija on selle vastavalt tasunud.
2.3. Reisiteenuse maksumuse tasumisega (sh ettemaksu tasumisega) kinnitab Reisija, et on tutvunud Reisiteenuse lepingu tingimustega ning nõustub nendega.
2.4. Reisiteenuse lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt väljavalitud reisiteenuseid ning Reisijal tasuda kõik tasumata Reisiteenuse maksed.
Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe,
reisikataloogi või suunatud pakkumise vahendusel Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.
3. Reisiteenuse eest tasumine
3.1. Juhul, kui reisiteenuse väljavalimisel (broneerimisel) on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, tasub Reisija hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval Reisikorraldajale
ettemaksuna vähemalt 20% Reisiteenuse maksumusest. Sellisel juhul tasub Reisija ülejäänud Reisiteenuse maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisi algust. Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil
reisi alguseni on jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva, tasub Reisija kogu Reisiteenuste maksumuse hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval. Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil reisi alguseni
on jäänud vähem kui 7 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma koheselt kogu Reisiteenuse maksumuse.
3.2. Juhul, kui reisiteenuse väljavalimisel (broneerimisel) on liinilendu sisaldava reisi alguseni jäänud rohkem kui 42 kalendripäeva, tasub Reisija hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval
Reisikorraldajale ettemaksuna vähemalt 20% Reisiteenuse maksumusest. Sellisel juhul tasub Reisija ülejäänud Reisiteenuse maksumuse hiljemalt 42 kalendripäeva enne reisi algust. Reisiteenuste
broneerimisel ajal, mil reisi alguseni on jäänud 42 kuni 7 kalendripäeva, tasub Reisija kogu Reisiteenuste maksumuse hiljemalt reisikinnituse väljastamisele järgneval tööpäeval. Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma koheselt kogu Reisiteenuse maksumuse.
3.3. Kui Reisija jätab kokkulepitud Reisiteenuse maksumuse (sh ettemaksu) ettenähtud ajaks maksmata, loetakse Reisija tahteavaldus Reisiteenuse lepingut ei ole sõlmitud ning Reisikorraldajal on õigus broneering tühistada.
3.4. Juhul, kui Reisija on tasunud ettemaksu, kuid ei ole tasunud tähtaegselt kogu Reisiteenuse maksumust, on Reisikorraldajal õigus Reisiteenuse lepingust taganeda. Reisikorraldajal on sellisel juhul õigus nõuda reisijalt hüvitist Tingimuste punktis 5.4. nimetatud suuruses.
4. Reisiteenuste maksumus ja maksumuse suurendamine
4.1. Reisiteenuste maksumusse kuuluvad Reisiteenuse lepingus märgitud teenused. Kui Reisija jätab mõne Reisiteenuste maksumusse kuuluva teenuse kasutamata, ei ole tal õigust nõuda Reisiteenuse maksumuse
vähendamist. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei kuulu reisiteenuste hinna sisse viisa, ekskursioonid, reisikindlustus.
4.2. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuse lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 20 kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus Reisiteenuste maksumust suurendada juhul, kui:
4.2.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, tingimusel, et need mõjutavad Reisiteenuste maksumust ning Reisiteenuse maksumust suurendatakse selliste maksude, lõivude ja teenustasude tõusu võrra;
4.2.2. muutuvad veokulud, mis on tingitud kütuse või muude energiaallikate hinna muutumisest;
4.2.3. Reisiteenuse lepingus sisalduvate reisiteenuste osutamisega otseselt mitteseotud kolmandate isikute poolt kehtestatud maksu- või tasumäärade muutus, sealhulgas turismimaksude, maaletulekutasude, sadamate või lennu-jaamade sisse- ja väljasõidutasude muutus;
4.2.4. muutuvad Reisikorraldaja poolt reisiteenuste eest tasumise suhtes kohaldatavate valuutade vahetuskursid.
4.3. Reisiteenuse maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Reisiteenuse lepingu järgne Reisiteenuse maksumus, millele liidetakse Tingimuste punktis 4.2. nimetatud teenuste ja/või maksude suurenemine ja/või vahetuskursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud Reisiteenuste maksumusse.
4.4. Juhul, kui punktis 4.2 toodud asjaolud annavad alust Reisiteenuse maksumuse vähendamiseks, on Reisijal õigus alandada seda ulatuses, mis vastab punktis 4.2 toodud kulude vähenemisele pärast Reisiteenuse lepingu sõlmimist, kuid enne pakettreisi algust. Välja makstavast summast võib Reisikorraldaja maha arvata Reisiteenuse maksumuse vähendamise ja väljamaksetega seotud tegelikud halduskulud.
4.5. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt Tingimuste punktis 4.2. nimetatud teate saamist tasuma Reisikorraldajale Reisiteenuse maksumuse suurendamise järgse hinna.
4.6. Kui Reisiteenuse maksumust suurendatakse pärast Reisiteenuse lepingu sõlmimist enam kui 8% võrra, on Reisijal õigus Reisiteenuse lepingust
taganeda. Reisija peab Reisikorraldajat teavitama Reisiteenuse lepingust taganemisest 2 tööpäeva jooksul Reisiteenuse maksumuse suurendamise
teate kättesaamisest. Teade, mis edastati elektroonilisel teel, loetakse kätte saaduks teate välja saatmisele järgneval päeval.
4.7. Kui Reisija Reisiteenuse lepingust taganeb, võib ta võtta vastu sama või kõrgema kvaliteediga asenduspakettreisi, kui Reisikorraldaja seda pakub.
4.8. Kui punktis 4.7 viidatud asenduspakettreis on madalama kvaliteedi või maksumusega, alandab Reisikorraldaja vastavas ulatuses Reisitasu.
4.9. Reisiteenuse lepingust taganemisel Tingimuste punktis 4.2. nimetatud põhjustel ning asenduspakettreisist keeldumisel kohustub
Reisikorraldaja tagastama Reisijale Reisiteenuste maksumuse täies ulatuses hiljemalt 14 päeva jooksul pärast Reisija poolt Reisiteenuse lepingust taganemist.
5. Reisiteenusest taganemine või reisiteenuse muutmine
5.1. Reisija võib enne reisi algust Reisiteenuse lepingust igal ajal taganeda, arvestades punktis 5.4 toodud hüvitise määrasid.
5.2. Lisaks Tingimuste punktis 4.6 sätestatule on Reisijal enne reisi toimumist õigus Reisikorraldajale mõistlikku hüvitist maksmata Reisiteenuse lepingust taganeda juhul, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuse osutamist või reisijate vedu sihtkohta. Sellisel juhul tagastab Reisikorraldaja kõik Reisija poolt tehtud maksed, kuid Reisijal puudub õigus saada Reisikorraldajalt mis tahes täiendavat hüvitust tulenevalt ärajäänud reisist.
5.3. Reisijal on Tingimuste punktis 5.2. nimetatud põhjuse ilmnemisel õigus Reisiteenuse lepingust taganemise asemel nõuda reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul,
kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist.
5.4. Reisija poolsel Reisiteenuse lepingust taganemisel muudel Tingimustes
nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:
5.4.1. 20% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
5.4.2. 40% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva;
5.4.3. 60% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 14 kuni 11 kalendripäeva;
5.4.4. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 10 või vähem kalendripäeva;
5.4.5. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui Reisiteenuste leping on sõlmitud Tingimuste punktis 1.5. nimetatud pakkumise põhjal ning
juhul, kui pakkumise tingimused näevad ette hüvitise tasumisest kogu reisi maksumuse ulatuses.
5.5. Reisija poolseks Reisiteenuse lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille kohaselt ei ole Reisija, ilma eelnevat taganemise avaldust5.5. Reisija poolseks Reisiteenuse lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille kohaselt ei ole Reisija, ilma eelnevat taganemise avaldust esitamata, ilmunud ettenähtud ajal reisi alguspunkti ja/või Reisija ei saa reisi alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu. Sellisel juhul kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 5.4. sätestatu.
5.6. Reisiteenuse lepingu muutmisel Tingimustes nimetamata juhtudel Reisija poolt kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 3 päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest.
5.7. Võimalikest reisitõrgetest tulenevate kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse.
6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisija on kohustatud:
6.1.1. tutvuma käesolevate Tingimustega ning hotellide ja pakutavate teenuste kohta käiva üldinformatsiooni ja olulise teabega, mida on võimalik leida kas Reisikorraldaja kataloogis, hinnakirjast või
Reisikorraldaja kodulehelt www.novatours.ee;
6.1.2. reisidokumentide kättesaamisel kontrollima koheselt nende vastavust tema poolt soovituga ning võimalike ebatäpsuste ilmnemisel teavitama nendest viivitamatult Vahendajat või Reisikorraldajat;
6.1.3. reisi kestel järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning reisi sihtriigi ametivõimude ettekirjutisi;
6.1.4. oma käitumisega mitte häirima kaasreisijaid. Vastasel korral võidakse Reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust Reisiteenuste maksumuse tagasisaamisele.
6.2. Reisija vastutab:
6.2.1. kahju eest, mida tema tahtlik või vähemalt hooletu tegevus või tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele;
6.2.2. reisikindlustuse hankimise, olemasolu ja kehtivuse eest;
6.2.3. oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele.
6.3. Juhul, kui Reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning
Reisija ei oma õigust nõuda Reisikorraldajalt kasutamata Reisiteenuste maksumuse tagastamist.
6.4. Kui alaealine Reisija reisib ilma hooldusõigusliku isiku või muu õigustatud isikuta majutust sisaldava reisiga, kohustub Reisiteenuse lepingu sõlminud isik teavitama Reisikorraldajat võimalustest, kuidas
Reisikorraldaja saab vahetu ühenduse reisil viibiva alaealise või isikuga, kes sihtkohas alaealise eest vastutab.
7. Reisiteenuse lepingu üleandmine
7.1. Kuni reisi alguseni võib Reisija anda oma Reisiteenuse lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle teisele isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Kui Reisija teatab
Reisikorraldajale või Vahendajale püsival andmekandjal Reisiteenuse
lepingu üleandmisest vähemalt 7 päeva enne reisi algust, loetakse, et
Reisikorraldaja on andnud nõusoleku lepingu ülevõtmiseks. Reisiteenuse lepingu üle andmine vähem kui 7 päeva enne reisi algust on lubatud vaid Reisikorraldaja eelneval sõnaselgel nõusolekul.
7.2. Reisikorraldajal on õigus nõuda mõistlikku hüvitist Reisiteenuse lepingu üleandmise vormistamiseks. Hüvitis tuleneb Reisiteenuse lepingu üleandmise korraldamisega seotud kuludest (punkt 7.3), aga ka
võimalike broneeringute ja lepingute lõpetamisest tegelike teenuseosutajatega ja uute lepingute sõlmimisest ning andmete muutmisest.
7.3. Reisija hüvitab Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud (bürookulud) summas:
7.3.1. 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva;
7.3.2. 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva.
7.4. Reisikorraldaja teavitab Reisijat Reisiteenuse lepingu üleandmisega seonduvatest tegelikest kuludest ja esitab vajadusel üleandmisest tulenevate lisatasude, lõivude või muude kulude kohta tõendid.
7.5. Reisiteenuse lepingu ülevõtnud isik ja üleandja vastutavad veel tasumata Reisiteenuse maksumuse ja Reisiteenuse lepingu ülevõtmisega tekkivate võimalike lisatasude, lõivude ja muude kulude maksmise eest solidaarselt.
7.6. Reisikorraldaja muudab Reisiteenuse lepingut üksnes käesolevas peatükis sätestatud alusel ja korras ning kui Reisikorraldaja põhjendatult Reisiteenuse lepingu muutmisest keeldub, võib Reisija Reisiteenuse lepingust taganeda punkti 5.1 alusel. Reisijal ei ole kohustust hüvitada punktis 7.3. nimetatud kulutusi ja/või käesolevas punktis nimetatud kulutusi juhul, kui Reisija poolt tehakse muudatused Reisikorraldaja poolt pakutava lisateenuse „Paindlik reis“ raames.
7.7. Reisiteenuse lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse või/ja muud Reisikorraldajale tekkinud kulud ka juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuse lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.2. nimetatud asjaolud, ja Tingimuste punktis 5.4. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest või/ja muudest Reisikorraldajale tekkinud kuludest.
8. Reisikorraldaja vastutus
8.1. Reisikorraldaja vastutab reisiteenuste osutamise eest Reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine.
8.2. Reisikorraldaja annab raskustesse sattunud Reisijale viivitamata asjakohast abi, eelkõige:
8.2.1. annab asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;
8.2.2. aitab Reisijat sidepidamisel ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel.
8.3. Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda Reisijalt tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui raskus on põhjustatud Reisija tahtluse või raske hooletuse tõttu.
8.4. Reisikorraldaja ei vastuta seadusega maksimaalses lubatud ulatuses:
8.4.1. vääramatu jõu tagajärjel (eelkõige loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.) tekkinud kahju eest;
8.4.2. Reisija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest;
8.4.3. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi vastavalt Tingimuste punktile 8.2;
8.4.4. Reisija poolt valitud hotellis ja/või reisi kestel kasutatavate transpordivahendites toimuvate tehniliste rikete eest, samuti hotellipersonali või transpordivahendite juhtide süülise käitumisega tekitatud kahjude eest;
8.4.5. juhtudel, mil Reisikorraldaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega.
8.5. Reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni Reisiteenuse maksumuse kolmekordse suuruseni, v.a. Reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuste tekitamise või tema tervise kahjustamise eest.
8.6. Reisikorraldaja jaoks ei ole siduv Vahendaja poolt reisiteenuste müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu reisikataloogis või Reisikorraldaja poolt esitatud pakkumises.
9. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi
9.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus muuta Reisiteenuse lepingu tingimusi, sh vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava
või teha reisis muid väheolulisi muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest teavitab Reisikorraldaja Reisijaid viivitamatult.
9.2. Muudatuse mittesobimisel tuleb teavitada sellest Reisikorraldajat kirjalikult Reisikorraldaja poolt antud tähtaja jooksul, kuid tähtaja puudumisel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates muudatusest teavitamisest. Mitteteavitamise korral loetakse, et Reisija on muudatusi aktsepteerinud.
10. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
10.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
10.1.1. reisi sihtkohta toimuva (tšarter)lennu kohtade arvust on täidetud
vähem kui 80% Reisikorraldaja poolt tellitud kohtadest või
bussireisi puhul on täidetud alla 25 koha ning Reisikorraldaja teavitab Reisijat reisi ära jätmisest vähemalt 20 päeva enne reisi algust;
10.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab oma lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada;
10.1.3. Reisikorraldaja ei saa Reisiteenuse lepingut täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ning ta teavitab Reisijat sellest enne Reisiteenuse osutamise algust viivitamatult.
10.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktis 10.1 toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus nõuda Reisiteenuse maksumuse tagastamist. Reisikorraldaja võib Reisijale pakkuda reisiteenuse asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenusega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuse asendamist väiksema maksumusega reisiteenusega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuse lepingust.
11. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine
11.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse reisiteenuse mittevastavust esitatud reisikirjeldusele.
11.2. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada:
11.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reis sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
11.2.2. sihtkohta ja/või sihtkohast väljuva lennu aja muutumist kui sellega kaasneb reisi kogukestvuse muutus rohkem kui 8 tunni võrra võrreldes esialgselt kokkulepituga ja Reisikorraldaja on sellistest muudatustes teavitanud Reisijat vähemalt 14 päeva ette;
11.2.3. hotelli või hotellitoa vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi
ajal, kui põhjuseks on hotellide ülebroneerimine, mis ei ole tingitud Reisikorraldajast ning tingimusel, et Reisikorraldaja asendab Reisija poolt väljavalitud hotelli samaväärse hotelliga või toa samaväärse toaga;
11.2.4. Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele. Nimetatud põhjusel toimuva hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija;
11.2.5. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud ehitustöid;
11.2.6. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Reisijat teavitatud enne Reisiteenuse lepingu sõlmimist.
11.3. Reisija on kohustatud viivitamatult ja kirjalikult teavitama Reisikorraldajat (eelkõige Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas) või Vahendajat esinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta. Puudustest teatamata jätmisel ei saa Reisija võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt nendele tugineda.
11.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist või puudusega teenuse maksumuse alandamist Eesti Vabariigis. Kahju hüvitatakse või puudusega teenuse maksumus alandatakse proportsionaalselt puuduse olulisust ja puudusega teenuse maksumust arvestades.
11.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, on
Reisijal hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Reisija naasmist esitada Reisikorraldajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensioon. Ühtlasi tuleb nimetatud tähtaja jooksul esitada mistahes nõudmised ja avaldused, pretensioonile tuleb lisada nõude aluseks olevad dokumendid.
11.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Võimalike kahjude vältimiseks on seetõttu soovitatav sõlmida kindlustusandjaga pagasikindlustuse leping.
12. Erimeelsuste lahendamine
12.1. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust erimeelsust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel,
on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse aadressil Endla 10a, Tallinn 10142; e-post info@ttja.ee.
12.2. Piiriüleste vaidluste puhul võib tarbija kasutada internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/odr.
12.3. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada kohtuvälisel teel, lahendatakse lahendatakse vaidlus tarbija elukohajärgses kohtus.
13. Isikuandmed
13.1. Reisikorraldajal töötleb Reisija isikuandmeid Reisiteenuse lepingu täitmiseks vastavalt Reisikorraldaja andmete töötlemise tingimustele.
NB! Tingimused võivad olla broneeringu hetkeks muutunud. Palun küsige
kehtivaid reisitingimusi oma konsultandilt või vaadake lehelt:
https://www.novatours.ee/reisitingimused

TUI LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED
1.1. Reisikorraldaja kohustub:
1.1.1. Korraldama reisijale (reisijatele) turismireisi kooskõlas programmiga, mida on kirjeldatud kataloogis või muudes reisimaterjalides. Kui kataloogis või muudes reisimaterjalides kirjeldatud reisiprogrammi viidi sisse muudatused enne käesoleva lepingu allkirjastamist, siis kohustub korraldama turismireisi kooskõlas muudetud programmiga. Kataloog, samuti muu reisimaterjal või muudetud programm on selle
lepingu lahutamatu lisa. Reisikorraldaja internetilehel www.tui.ee avaldatakse uusim ja aktuaalseim teave hotellide, nende kategooriate, hotellides pakutavate teenuste ja meelelahutuste muutmise kohta pärast kataloogi trükkimist. Pakettreis võib toimuda tellimuslendudel või regulaarlendudel. Tellimuslendu võib teostada OnurAir ja teised lennuvedajad, mis on märgitud reisikorraldaja veebilehel www.tui.ee. Regulaarsed lennud teostavad lennuvedajad: Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthanza, Air
Baltic jt.
1.1.2. Kui kokku ei saadud minimaalset reisijate arvu, teavitama kirjalikult reisi tühistamisest hiljemalt 10 kalendripäeva enne reisi algust. Kui reisijad on reisi tühistamisest nõuetekohaselt teavitatud ja neile on tagastatud reisi eest tasutud raha, siis ei vastuta reisikorraldaja enam reisija saadud kahju eest.
1.1.3. Enne lepingu allkirjastamist esitama reisijale (reisijatele) kirjaliku dokumendi, milles
peab olema täpne ja mitte eksitav teave reisi marsruudi (väljasõidu ja tagasi saabumise kohad, kuupäevad ning külastatavad kohad ja riigid, märkides ära kuupäevad millal nendesse riikidesse saabutakse ja millal sealt lahkutakse) ja selle muutmise kohta, reisil osutatavad teenused kooskõlas kataloogi, muude reisimaterjalide või muudetud programmiga, transpordivahendid, millega sõidetakse, nende näitajad ja kategooria, majutamise tüüp, objekti koht, kategooria või mugavuste tase ja peamised eripärad ning
klass (kooskõlas vastava riigi reeglitega), toitlustamine, külastatavate riikide piiriületuse formaalsused ja viisade saamise kord, teave riiki sisseveetavate esemete koguse ja arvu piirangute ja keeldude kohta, aeg, mille jooksul vormistatakse viisad, lepingu vormistamise kord ning tingimused, kogu reisipaketi hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda avansina, ülejäänud summa maksegraafik.
1.1.4. Esitama kirjalikult informatsiooni valuutavahetuse tingimuste ja korra kohta, viisade saamise korra, aja, mille jooksul viisad vormistatakse, riigipiiride ületamise korra, külastatavate kohtade epidemioloogilise seisundi, immunoprofülaktika nõuete, mis tuleb täita enne reisile sõitmist, ja vaktsineerimise kohta, informatsiooni tervisekindlustuse vormistamise kohta ja mitte kohustuslike kindlustuslepingute, mille alusel hüvitatakse reisija kulud korraldatud turismireisi tühistamise või abivajaduse kulud, turismiteenuste
osutamise lepingu vormistamise korra ning tingimuste kohta. Lepingu vormistamise kord ning tingimused, reisi täielik hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda avansina, ülejäänud summa maksegraafik. Viimane teave või viited ametlikele veebilehtedele, kus seda teavet võib leida, avaldatakse reisikorraldaja veebilehtedel, mis on ära toodud lepingu punktis 1.1.1.
1.1.5. Neil juhtudel, kui reisikorraldaja kohustub lepinguga osutama reisijale majutusteenuseid, mis vastavad konkreetsele kategooriale kooskõlas vastuvõtva riigi reeglitele, konkreetset majutusteenuste osutajat märkimata, kohustub reisikorraldaja enne lepingu allkirjastamist teavitama reisijat majutuse tüübist, kategooriast ning toitlustamisest. Reisikorraldaja kohustub samuti esitama reisijale mitteeksitavat ja põhjalikku teavet mugavuste, teenuste ja meelelahutuste taseme, koguse ja kvaliteedi kohta
ning nende võimalike erinevuste kohta, mis sõltuvad konkreetsest majutusteenuste
osutajast.
1.1.6. Enne reisile sõitmist esitama reisijale kirjalikus vormis:
– reisikirjeldus reisi sihtkohast ja reisiteekonnast
– informatsiooni vahepeatuste ja seisuaegade kohta, asukoha kohta ning teabe reisija koha kohta transpordivahendis (välja arvatud lennukis ning ettenägematute tehniliste peatuste puhul);
– reisikorraldaja kohaliku esindaja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri ja elektroonilise posti aadressi või kohalike agentuuride, mille poole võiks reisija abi saamiseks pöörduda, aadressid ja telefoninumbrid, samuti keel milles osutatakse muid turismiteenuseid.
– Kui sellised esindajaid või agentuure ei ole, siis teatama reisijatele telefoninumbri, millele ta saaks helistada ettenägematu juhtumi korral, või teabe, mis aitaks tal ühendust saada reisikorraldajaga.
– Kui reisile sõidavad alaealised, siis esitama lapsevanematele või hooldajatele teabe, mis lubaks neil saada otseühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas.
– reisitasu suurus, selle tasumise viis ja tingimused;
– kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ja klass;
– majutuse liik, asukoht, mugavusaste, põhitunnused ja vastavus riigis kehtivale
klassigikatsioonile;
– toitlustamiskava;
– üldine teave sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta;
– minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, millal reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust.
– külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub reisitasus;
– teave vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.
1.1.7. Enne lepingu allkirjastamist andma teavet tervise- ja elukindlustuse, reisi ärajäämise riski ning muude kindlustusliikide kohta.
1.1.8. Reisija /reisijate) isikuandmeid kasutama ainult reisidokumentide vormistamiseks. Selles lepingus on reisija füüsiline isik, kes on sõlminud reisikorraldajaga lepingu (lepingu allkirjastanud isik) või ükskõik milline füüsiline isik, kelle nimel ostab lepingu allkirjastanud isik korraldatud turismireisi ja võtab enesele kõik õigused ja kohustused lepingu alusel (teised kasusaajad) või iga füüsiline isik, kellele lepingu allkirjastanud isik või ükskõik milline kasusaaja võõrandab oma õigused reisile.
1.1.9. Kui leping sõlmitakse kaugmüügi meetodil, siis loetakse, et leping on sõlmitud sellistel tingimustel, mis olid avaldatud reisikorraldaja ametlikul internetilehel (või internetimüügi süsteemis) reisi soetamise ajal. Kui reisikorraldaja ametlikul veebilehel lepingutingimusi ei avaldata või reisi soetamise ajal ei olnud avaldatud, siis loetakse, et leping sõlmiti kooskõlas turismiteenuste osutamise lepingute standardtingimustega.
1.1.10. Kui turismigrupis on rohkem kui 15 alaealist (alla 16 aasta vanust) last või rohkem kui 7 puudega alaealist last, siis kohustub tagama, et lisaks reisijuhile saadaks seda reisijate gruppi veel üks täiskasvanud isik.
1.1.11. Kui pärast lepingu sõlmimist selgus, et kohustuste täitmise tagamine lõppes varem, kui algab turismireis, teavitama enne reisi algust kirjalikult (postiga, faksiga, e-postiga, lühisõnumiga või muul lepingus sätestatud viisil) reisijat uuest kohustuste täitmise tagamisest, märkides ära kohustuste täitmise tagamist kinnitava uue dokumendi numbri, selle kehtivusaja ning selle väljastanud kindlustus- või rahandusasutuse rekvisiidid ja kontaktandmed.
1.2. Reisija kohustused:
1.2.1. Õigeaegselt tasuda kogu reisi hind:
1.2.1.1. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud enam kui 21 päeva, tasuma 20% suuruse ettemaksu, ülejäänud summa aga tasuma mitte hiljem kui 21 päeva enne reisi algust;
1.2.1.2. kui reisija reisib regulaarlendudel, rakenduvad lennuvedaja maksetingimused, mis
võib olla lennupiletihinna tasumine kohe peale broneeringu tegemist.
1.2.1.3. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 21 päeva, tasuma kogu reisi hinna;
1.2.1.4. kui leping sõlmitakse, ostes Reisikorraldaja pakutavaid reise läbi Reisikorraldaja korraldatavateeri kampaaniate Reisikorraldaja asukohas, Reisikorraldajat esindatavates reisiagentuurides ja/või läbi internetiportaalide, tasuma kogu reisi hinna.
1.2.2. Esitama kogu teabe ja dokumendid, mis on vajalikud reisikorraldajale selle lepingu täitmiseks; saabuma õigeaegselt nimetatud esmasesse, vahekohtumise või reisijuhi (kui reisijuhi teenus on lepingus ette nähtud) nimetatud väljumiskohta; järgima korraldaja juhiseid seoses reisi või selle eraldiseisvate osade täitmisega; järgima avaliku korda,
rahvusvahelisi reisijateveo eeskirju, pagasi veo korda ja riiki sissetoodavate esemete
koguse, arvu ja keelu nõudeid. Täitma piiri- ja tolliteenistuse antud juhiseid. Minnes reisile
alaealiste lastega, järgima õigusaktides sätestatud nõudeid, mis sätestavad lapse ajutise
välisriiki lahkumise korda.
1.2.3. Täies ulatuses vastutama reisi ajal tekitatud kahju eest (rikutud hotelli inventar, transpordivahendid jne). Kui kahju on tekitanud alaealine laps, hüvitab kõik kulud tema eest vastutav isik. Kui reisija võtab süü omaks ja on nõus selle hüvitama, tuleb seda teha kohapeal. Neil juhtudel, kui reisija süüd omaks ei võta, on reisikorraldajal õigus nõuda see sisse õigusaktides sätestatud korras. Reisija ei ole kohustatud hüvitama kahju, mille on põhjustanud vääramatu jõud.
1.2.4. Reisija, selle lepingu peamine pool, on kohustatud teavitama teisi reisijad (kasusaajaid), et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.
1.2.5. Reisija peab võimaldama reisikorraldajale Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama, sealhulgas reisija on kohustatud iga lepingu puudusest teatama reisikorraldaja kohalikule esindajale selleks, et reisikorraldaja saaks puudused kõrvaldada.
1.2.6. Juhul, kui lepingu puudusest teatamine kohalikule esindajale ei ole võimalik, siis reisija on kohustatud lepingu puudusest teatama 14 päeva jooksul peale turismireisi lõppu.
2. ÕIGUS LOOBUDA LEPINGUST
2.1. Reisija õigused:
2.1.1. Reisijal on õigus igal ajal keelduda lepingust allpool nimetatud tingimustel. Lepingust keeldumine jõustub avalduse esitamise hetkest. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta vastutab (st kui asjaolud, mis on lepingust keeldumise aluseks, tekivad reisija enda süül, st tema enda teadliku tegevuse tagajärjel või ettevaatamatusest), peab ta hüvitama reisikorraldaja kulud, mis tekivad seoses sellise keeldumisega. Kahjude suurus ei või sel juhul ületada maksimaalset ühe reisi hinda. Pooled lepivad kokku, et Lepingust keeldumise hind sõltub reisi alguseni jäänud ajast:
enam kui 21 päeva enne reisi väljumist 20%
21 kuni 11 päeva enne reisi väljumist 50%
11 kuni 2 päeva enne reisi väljumist 80%
2 ja vähem päeva enne reisi väljumist 95%
Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle sellise keeldumisega seotud kulude põhjenduse.
Kui reisija soovib annulleerida reisi, mis teostatakse regulaarlennul, lennupileti maksumus ei kuulu tagastamisele.
2.1.2. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta ei vastuta, mida ei saa kontrollida ja mida lepingu sõlmimise ajal ei saanud mõistlikult ette näha (nt tervislikel põhjustel, surm jne), on reisikorraldajal õigus nõuda tekkinud otsese kahju hüvitamist, mis tekib sellise keeldumise tõttu, välja arvatud siis, kui lepingust loobutakse seoses vääramatu jõuga. Reisija on kohustatud võimalikult kiiresti pärast asjaolude tekkimist teavitama reisikorraldajat tekkinud olukorrast ja reisist loobumisest. Hüvitatavate otseste kahjude suurus ei tohi ületada lepingus määratud reisihinda. Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja
kohustatud esitama talle selles punktis nimetatud lepingust keeldumisega seotud kulude põhjenduse.
2.1.3. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, või seoses reisijaga mitteseotud asjaoludel, mida ta ei saa kontrollida ja mida ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha, on reisijal õigus nõuda, et talle oleks tagastatud reisi eest tasutud raha või tema nõusolekul oleks kompenseeritud teisiti.
2.2. Reisikorraldaja õigused:
2.2.1. Reisikorraldajal on õigus keelduda lepingust seaduses ja pakettreisilepingus sätestatud juhtudel ja väga tõsistel põhjustel, millest on ta kohustatud viivitamata teavitama reisija:
– 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;
– 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;
– 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.
2.2.2. Kui reisikorraldaja keeldub lepingust asjaoludel, mille eest reisija ei vastuta, on ta kohustatud pakkuma reisijale teise, sama või parema kvaliteediga alternatiivse reisi variandi. Kui reisija keeldub pakutud reisist või tõsistel põhjustel ei ole võimalust reisijale pakkuda alternatiivset reisi, peab reisikorraldaja tagastama Reisijale reisi eest tasutud raha.
2.3. Reisikorraldaja, kes on keeldunud lepingust, on kohustatud reisi korraldama uuesti või tagastama reisijile reisi eest tasutud summa ja hüvitama varalise kahju. Reisijale ei hüvitata mingit kahju neil juhtudel, kui lepingust keeldutakse punktis 1.1.2. sätestatud asjaoludel (reisi tühistamine, kui ei ole saadud kokku minimaalset kogust reisijaid) või vääramatu jõu tõttu.
2.4. Lepingu allkirjastamine ei garanteeri, et hotell kinnitab reisija poolt valitud broneeringu. Kui reisijale hotelli broneeringut ei kinnitata, reisijale antakse selle kohta eraldi teade. Kui broneeringut ei ole kinnitatud, siis lepingut ei loeta sõlmituks. Reisijal on õigus valida alternatiivse reisi sõlmides reisikorraldajaga uue lepingu. Kui reisija keeldub uue lepingu sõlmimisest, peab reisikorraldaja tagastama reisijale lõppenud lepingu eest makstud raha.
2.5. Kui leping katkestatakse, tekib reisikorraldajal, reisiagentuuril või reisiagendil kohustus tagastada reisijile kogu või osa organiseeritud turismireisi eest tasutud rahast, raha tuleb tagastada reisija nimetatud kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu katkestamisest.
3. LEPINGUPOOLTE MUUTUMINE JA LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE
3.1. Iga selle lepingu Reisija omab õigust, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 7 päeva, loovutada oma õigus reisile kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule, kes hakkab täitma kõiki lepingu tingimusi.
3.2. Neil juhtudel, kui selline loovutamine ei ole vastuolus isiku, kelle abi reisikorraldaja kasutab, eeskirjadega (st kui aja jooksul, mis on jäänud reisi alguseni ei ole enam võimalik tellida kohta transpordivahendis, hotellis ja (või) saada viisat uue isiku nimel), tuleb reisijale esitada need eeskirjad.
3.3. Selline loovutamine tuleb vormistada kolmanda (reisi üle võtva) isikuga, reisi ülevõttev isik, sõlminud lepingu, või reisija, kes on loovutanud reisi, peab sellest kirjalikult teatama reisikorraldajale ja andma edasi teabe ja dokumendid, mis on vajalikud selle lepingu sujuvaks täitmiseks reisi ülevõtnud isiku suhtes. Õiguse reisile loovutanud reisija ja kolmas isik (reisi ülevõtja), kes on võtnud üle reisi, vastutab solidaarselt reisikorraldaja ees reisi hinna ja lepingu loovutamise tasu tasumise eest. Pooled lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on
jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 30 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 60 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. Kui reisi loovutamine ei ole võimalik punktis 3.2 nimetatud või muudel põhjustel, on reisijal õigus leping lõpetada, tasudes saajale 2.1.1. punktis nimetatud lõpetamise tasu.
3.4. Reisikorraldajal on väga tõsistel põhjustel, millest ta on kohustatud viivitamata teavitama reisija, õigus muuta vastavat lepingu tingimust. Reisijal on õigus keelduda lepingu muutmisest.
3.5. Reisikorraldajal on õigus, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 20 päeva, tõsta reisi hinda seoses sellega, et muutuvad transpordikulud, sh kütusekulud, kohustuslikud maksud või vastavate valuutade vahetushind. Reisikorraldaja toob välja, miks on hind tõusnud ja kuidas arvutati hinnatõus. Reisijal on õigus keelduda hinna tõstmisest.
3.6. Kui reisija keeldub lepingutingimuste muutmisest punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud juhtudel, tekib reisikorraldajal õigus keelduda lepingust. Sellisel juhul on reisijal õigus saada tagasi kogu reisi eest tasutud rahasumma või, kui reis on juba osaliselt toimunud, saada kompensatsiooni selle proportsionaalse osa eest. Kui reisikorraldaja loobub lepingust pärast seda, kui reisija keeldub lepingu tingimusest punktis 3.4 juhtudel, kohaldatakse vastavalt selle lepingu punkti 2.3.
3.7. Reisijal on õigus muuta reisi kuupäeva, kestust, hotelli- ja / või toatüüpi vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust, välja arvatud reisi suunda ja hooaega, makstes 30 EUR turismivahetuse tasu. Vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust on turismivahetuse tasu 60 EUR. Vähem kui 14 kalendripäeva enne reisi algust kehtivad lepingu lõpetamise tüüptingimused ja sõlmitakse uus leping.
3.8. Reisi kuupäeva, kestuse, hotelli- või toatüübi muutmisel arvutatakse reisi hinna ümber vastavalt muudatuse päeval kehtivatele hindadele ja tingimustele.
3.9. Reisi muutmine on võimalik ainult siis, kui see on võimalik, s.t. võimalikud muud kuupäevad / ajad / hotellid, seal on vabad kohad lendudele ja nii edasi. Reisijate arvu ja reisijate rahva arvu (nende nimesid) ei saa muuta.
4. VASTUTUS LEPINGU MITTENÕUETEKOHASE TÄITMISE EEST
4.1. Kui lepingut ei täideta reisija mõistlike ootuste järgi, mida reisija võis lepingu tingimuste ja osutatavate teenuste iseloomu järgi loota, on reisikorraldaja kohustatud reisijale kahjud hüvitama. Reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, kui:
4.1.1. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest on süüdi reisija (1.2.1, 1.2.2 punktide tingimuste täitmata jätmine ja muud põhjused);
4.1.2. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, mida reisikorraldaja ei näinud ette ja ei saanud ette näha, vastutavad kolmandad isikud, kes ei ole seotud selle lepinguga;
4.1.3. lepingut täidetakse mittenõuetekohaselt seoses vääramatu jõuga või sündmusega, mida reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, võttes arvesse kogu võimalikku ettenägelikust, ette ei näinud ega saanud ette näha.
4.2. Kui lepingut täidetakse mitte reisija mõistlike ootuste järgi, on reisikorraldaja, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid, kohustatud osutama reisijale igakülgset abi ja toetust. Kui põhjus, mille tõttu leping ei ole nõuetekohaselt täidetud, on seotud reisija endaga, on reisikorraldajal õigus osutada reisijale sellist abi ja toetust, mida, tuginedes mõistlikkuse kriteeriumidele, saab nõuda reisikorraldajalt lepingu alusel. Sel juhul peab reisikorraldaja kulud, mis on seotud sellise abi ja toetuse osutamisega, hüvitama reisija ise. Kui lepingu mittenõuetekohase täitmise eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, tasub reisikorraldaja kõik kulud, mis on seotud lisaabi ja toetuse osutamisega
reisijale.
4.3. Kui pärast reisi algust või selle käigus selgub, et reisikorraldaja ei saa täita peamist kokkulepitud lepingu osa, on ta kohustatud pakkuma reisijale (reisijatele) sobivaid alternatiivseid teenuseid sama hinna eest lepingus nimetatud tähtajaks ja hüvitama reisijale varem pakutud ja faktiliselt osutatud teenuste hinnavahe. Kui reisikorraldaja ei saa tõsistel põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või reisija mõistlikel põhjustel neist keeldub, peab reisikorraldaja lisatasuta tagama reisija tagasitoomise või vedamise teise kohta, millega reisija on nõus, samuti tagastama reisijale raha osutamata jäänud teenuste
eest.
4.4. Reisikorraldajal ei ole õigust piirata või tühistada oma tsiviilvastutust kahju eest, mis tekitatakse reisijale, kui kahju tekitatakse reisikorraldaja süül või raske hooletuse tõttu.
4.5. Reisijale tekitatud kahju hüvitatakse õigusaktides sätestatud korras.
4.6. Reisikorraldaja vastutab kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis, mis on selle lepingu lahutamatu osa, esitatud teabe õigsuse ja täpsuse eest, välja arvatud juhul, kui reisija teavitatakse enne lepingu sõlmimist sellise teabe muutumisest, kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis on selgelt ette nähtud muudatuse võimalus; ja/ või muudatused tehakse pärast lepingu sõlmimist mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
4.7. Reisikorraldaja ei vastuta hotelli publikatsioonides, brošüürides, kaustades, reklaamvoldikutes ja muus infomaterjalis, mida on reisija saanud mitte reisikorraldajalt, esitatud teabe eest. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja hotelli elanikkonnast, hooaja alguses (märts-mai) ja lõpus (oktoobrist-novembrini) ei ole mõned teenused hotelli territooriumil kättesaadavad, nagu välibasseinid, mõned välibaarid ja kohvikud, veeliumäed, rannahaldustegevused, vabaõhuüritused jne. Pakutavate teenuste ulatust, kestust ja aega määrab hotelli administratsioon (vastavalt oma äranägemisele). Hotelli administratsioon jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele lepingujärgse hooaja algus- ja
lõppkuupäeva ning tasuliste / tasusta teenuste arvu.
4.8. Reisija punktides 1.2.5 ja 1.2.6 nimetatud kohuste täitmata jätmisel reisikorraldaja vabaneb vastutusest kahju tekitamise eest, välja arvatud kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Tahtliku või raske hooletuse tõendamiskoormus sel juhul lasub reisijale.
5. MUUD TINGIMUSED
5.1. Reisija õigusi kaitstakse Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.2. Reisi ajal tekkinud pretensioonid seoses selle lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega on reisija kohustatud viivitamata avaldama suuliselt reisikorraldaja kohalikule esindajale või reisijuhile, kui neid ei ole, siis reisikorraldajale. Pretensioonid mitte lahendatavate või mittenõuetekohaselt lahendatud probleemide kohta tuleb esitada kirjalikult. Kui ei õnnestu pretensiooni lahendada reisi ajal, võib reisija esitada pretensiooni reisikorraldajale 15 tööpäeva jooksul pärast reisi. Reisikorraldaja on
kohustatud vastama pretensioonile 15 päeva tööpäeva jooksul pretensiooni saamise päevast. Vaidlused mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise kohta lahendatakse läbirääkimiste teel, kui seda ei õnnestu saavutada, siis Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.3. Pärast selle lepingu allkirjastamist on lepingutingimuste olulised muudatused (peamine kokkulepitud tingimuste osa ja hind) võimalik vaid mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
5.4. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, milleks üks jääb reisikorraldajale ja teine reisijale (reisijatele). Mõlemad eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
5.5. Reisija kinnitab, et ta on enne selle lepingu allkirjastamist saanud kirjaliku dokumendi (lepingu, kataloogi, muu reisi kirjeldava materjali, programmi), milles on kirjeldatud kogu reisiga seotud teave: teave majutuse ja transpordivahendi kohta, reisi ajal osutatavate teenuste, reisimarsruudi, väljumise ja saabumise koht, aeg, külastatavad paigad, nende epidemioloogiline seis, valuutavahetus, riigipiiri ületamise kord, esemete sisseveo piirang, viisade saamine, immunoprofülaktilised nõuded, teave, mis võimaldab otse võtta ühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas (kui alaealised lähevad reisile üksi), reisikorraldaja või agentuuri esindaja, tema telefon ja teised kontaktandmed ja muu selle
lepingu tingimustes nimetatud teave. Samuti on teda teavitatud ka reisikorraldaja veebilehtedest, mis on nimetatud selles Lepingus.
5.6. Lepingu sätted on kohustuslikud reisikorraldajale ja kõigile reisijatele. Reisija kinnitab, et on põhjalikult tutvunud esitatud lepinguga ja sai aru kõigist lepingu sätetest ja on teavitanud teisi reisijaid, kasusaajaid, et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.
5.7. Reisija on tutvunud veebisaiti www.tui.ee teabega ja esitatud teave on talle selge. Reisija kinnitab, et peab veebisaidil www.tui.ee esitatud teabe esitamist asjakohaseks ja vastuvõetavaks ning teave vastab tema ootustele.
6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1. Reisikorraldaja on reisija (reisijate) töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.
6.2. Reisija (reisijate) isikuandmeid töödeldakse Lepingu sätete täitmise eesmärgil ja selles ulatuses, mis on vajalik Lepingu täitmiseks. Saanud reisija vabatahtliku nõusoleku, võidakse tema isikuandmeid töödelda ka muudel, neil nõusolekutel märgitud eesmärkidel.
6.3. Reisikorraldaja, töödeldes reisija (reisijate) andmeid Lepingu täitmise eesmärgil, kaasab teatud andmete volitatud töötlejaid – reisiagentuure, reiside korraldamiseks kasutatavate infosüsteemide järelevalvet teostavaid ettevõtteid, ettevõtteid, kes osutavad muid teenuseid, mis on seotud infotehnoloogilise infrastruktuuriga. Nimetatud andmete volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.4. Reisikorraldaja, täites Lepingut, võib edastada reisija isikuandmeid andmete saajatele
– lennuettevõtetele, partneritele, kes vastutavad majutuse ja transporditeenuste korraldamise eest. Nimetatud andmete saajad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.5. Reisija on teavitatud, et mitte Euroopa majanduspiirkonna riikides võib isikutele kohaldada madalamat isikuandmete kaitset kui Euroopa majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus ei ole võetud vastu otsust sobiva tasemega turvalisuse tagamiseks, kui andmeid edastatakse nimetatud riikidesse). Reisikorraldaja tagab, et võtab tarvitusele mõistlikud vahendid selleks, et andmete volitatud töötlejad ja saajad töötleksid reisija (reisijatele) andmeid, järgides GDPR-i ja teiste kohustuslike seadusaktide nõudeid (lisaks sõlmib vajadusel andmeedastuskokkuleppeid vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsetele andmekaitsetingimustele).
6.6. Reisija (reisijad) omavad oma isikuandmete suhtes alljärgnevaid õigusi:
6.1.1. Tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;
6.1.2. Nõuda valede, ebatäpsete või mittepõhjalike andmete parandamist või kustutamist või piirata oma isikuandmete töötlemist, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktidega sätestatud nõudeid rikkudes või kui on mõni muu juriidiline alus;
6.1.3. Nõuda, et tema isikuandmed antakse üle teisele vastutavale töötlejale või esitatakse otse reisijale mugaval kujul (rakendatakse nende isikuandmete korral, mida reisija on ise esitanud ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel);
6.1.4. Neil juhtudel, kui reisija isikuandmeid töödeldakse eraldiseisva nõusoleku alusel, on reisija õigus igal ajal võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
6.1.5. Neil juhtudel, kui reisija arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmete töötlemisega, on reisija õigus pöörduda vastutava riigiasutuse poole ja esitada kaebus. Reisikorraldaja soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust reisikorraldaja vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.
6.7. Reisija (reisijate) õigused, mis on nimetatud ülalpool, võivad olla ellu viidud, kui võetakse ühendust reisikorraldajaga ühel alljärgnevatest viisidest: e-posti teel –
_____________, telefonil – +371 _________, külastades reisikorraldaja bürood aadressil
_________________________.
6.8. Reisija (reisijate) isikuandmeid, mida töödeldakse selle Lepingu täitmise eesmärgil, hoiab reisikorraldaja alles 10 aastat Lepingu täitmise või lõppemise päevast. Kui nimetatud tähtaeg on lõppenud, kustutatakse reisija (reisijate) isikuandmed mõistliku aja jooksul.
Reisija nõusolek / mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.
Olen nõus, et TT Baltic SIA töötleks minu isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress) otseturunduse eesmärgil:
Nõustun ______________________
(allkiri)
Ei nõustu ____________________
(allkiri)
Saanud Teie nõusoleku, säilitatakse Teie isikuandmeid 3 aastat pärast nõusoleku saamise
päeva. Teil on õigus igal ajal antud nõusolek tühistada. TT Baltics SIA ei jätka sel juhul Teie
isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil. Teised teie kui isikuandmete subjekti õigused: (i) õigus tutvuda Teie kohta kogutudandmetega;
(ii) õigus parandada valed, puudulikud, mittetäpsed Teiega seotud
isikuandmed;
(iii) õigusaktides sätestatud juhtudel õigus nõuda, et Teie kohta kogutud
teave kustutataks;
(iv) õigus õigusaktides sätestatud juhtudel nõuda oma isikuandmete piiratud töötlemist;
(v) õigus Teie antud isikuandmete ümbertõstmisele teisele andmete vastutavale töötlejale.
Nimetatud õigusi võite realiseerida, pöördudes TT Baltics SIA vastutavate isikute poole. Kui arvate, et Teie õigusi, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, rikutakse või andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on Teil õigus pöörduda riigiasutusse ja esitada kaebus. TT Baltics SIA soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust meie vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.
Reisikorraldaja maksejõuetuse ja/või pankroti korral on reisija kohustatud pöörduma ja võlausaldaja nõuded esitama Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
Reisikorraldaja finantskohustuste tagamise garantii:
__________________________________.
Andmed
kindlustusest, nimi, aadress
Reisija kinnitab, et temale tutvustati ja anti üle lepingu punktides 1.1.3 – 1.1.7 nimetatud teave enne selle lepingu allkirjastamist. Tal oli võimalus tutvuda kogu kirjaliku või muu vastuvõetaval kujul andmekandjal ja internetilehel www.tui.ee esitatud teabega.